ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В

ЕМКО ООД , ЕИК 040615873

Въведение

“ЕМКО” ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 040615873 и адрес  на управление гр.София, ж.к.”Бокар” N19Б е администратор на лични данни.

Сигурността и правилното използване на лични данни са от изключително значение, какато за нас като Ръководство,  така и за нашите служители, клиенти, доставчици и подизпълнители. Затова за нас е важно персоналът и контрагентите ни да знаят защо и как обраборваме личната информация при осъществяване на  дейността ни.

Настоящата Политика за защита на личните данни в „ЕМКО“ ООД, като администратор на лични данни, е изготвена в изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и при съобразяване с вътрешните инструкции за обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване.

 

Защо  обработваме лични данни?

„ЕМКО“ ООД обработва  лични данни, за да спази съответни задължения, които са предвидени в нормативен акт. Например:

В някои случаи „ЕМКО“ ООД обработва съответни лични данни, само след предварително писмено съгласие на субектите на лични данни. Съгласието е отделно основание за обработване на личните данни и целта и срока на обработката е посочена в него.

 

Кои лица обработват личните  данни ?

Обработващите лични данни са лица, служители на дружеството, въз основа на писмето споразумение. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от  изпълнението на работата, която им е възложена от дружеството. Обработващите са длъжни да спазват всички вътрешни инструкции на „ЕМКО” ООД  за обработка на лични данни.

В дружеството не се създава база данни за автоматизирано обработване и не се  извършва маркетингова дейност.

 

Как защитаваме личните данни ?

За осигуряване на адекватна защита на данните на дружеството, служителите, контрагентите и другите лица, „ЕМКО“ ООД прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, включително паролизиране на устройства, в които се съхраняват лични данни, заключваща система, договор за охранителни услуги, външно видеонаблюдение и др.

Колко време съхраняваме личните данни?

Дружеството съхранява информацията за период, изискуем от трудовото и фискално законодателство. Информационните материали от видеокамерите се съхраняват до изтичане на сроковете, предвидени в Закона за частна охранителна дейност. След изтичане на тези срокове дадените лични данни следва да се унищожат по съответния ред, освен в случаите, когато са образувани съдебни или изпълнителни дела относно правата и задълженията на страните или са започнали и не са приключили данъчни проверки и/или ревизии, извършват се съответни проверки от други компетентни органи или са налице други законови основания за продължаване на обработване и съхраняване на личните данни, в т.ч. и при наличие на производство по разглеждане на жалба на субект на лични данни по съответния ред.

 

Трансферираме ли лични данни?

„ЕМКО“ ООД не дава право на използване, не продава и не споделя информация, съставляваща лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД с други лица, освен когато това се налага, за да предостави заявени от субектите услуги и когато е предоставено съответно разрешение, или в някоя от следните хипотези:

 

Какви права имат субектите на лични данни?

Субектите на лични данни имат:

 

Как  упражнявате  правата си  по Регламент (ЕС) 2016/679 и други задължения?

Упражняването на  което и да било от правата по Регламент (ЕС) 2016/679 по никакъв начин не освобождава субектите на личните данни от поетите от тях задължения във връзка с възникналите договорни и други отношения.

 

Как да се свържете с нас?

  Физическите лица – субекти на данни, могат да упражнят своите права и да получат допълнителна информация във връзка с обработването на лични данни от страна на дружеството ни, като се свържат с нас на следните данни за контакт: „ЕМКО“ ООД, гр. София, ж.к.”Бокар” N19Б,  електронна поща:  emco_ltd@abv.bg; info@emko.bg

 

Настоящата  политика е актуална към 25.05.2018г. Тя може да бъде променяна или допълвана поради изменение на приложимото законодателство, по инициатива на „ЕМКО” ООД  или компетентен орган (напр.КЗЛД).

Политиката е утвърдена от Управителя на „ЕМКО” ООД